نحوه صدور اجرائیه

چاپ
مجموعه: آرشیو
تاریخ انتشار

نحوه صدور اجرائیه

ابتدا درخواست صدور اجرائیه که بصورت اوراق بهادار است بسته به مورد (رهنی - لازم الاجرا) توسط ذینفع باید روشن و واضح تکمیل و امضا و به دفترخانه ارائه شود و هویت درخواست کننده توسط سردفتر احراز و تحویل گرفته و رسید ذیل آن توسط سردفتر پس از اطمینان از تکمیل بودن آن امضا و به ذینفع تسلیم میشود و 48 ساعت از این تاریخ شروع میشود ...

در تقاضانامه باید مشخصات مدیون و راهن و شماره اسناد رهنی و متممهای مربوطه و مبلغ مورد اجرا (اصل + سود + خسارت تاخیر تا روز درخواست اجرا + مبلغ خسارت روزانه جهت محاسبه تاخیر از روز اجرا تا ختم اجرا) آدرس بدهکار و اینکه درخواست مزایده و تخلیه و بازداشت ملک در صورت عدم پرداخت و .... باید نوشته شده باشد ..

دفترخانه در سامانه ثبت آنی نسبت به تنظیم اجرائیه اقدام می نماید که می بایست  کل متن سند را مطابق ثبت دفتر در آن نوشته و قسمت بالای برگ اجرائی را از حیث نام و مشخصات بدهکار و راهن و بستانکار و آدرسها  تکمیل مینماید و در آخرین صفحه اگر در ملاحظات ثبت دفتر مطالبی نوشته شده باید در ذیل آخرین برگ درج و به تبع آن اگر حاوی قرارداد متمم باشد رونوشت متمم را نیز به همان نحو تهیه مینماید و در قسمت موضوع لازم الاجراء مبالغ را به تفکیک بنحوی که قبلا گفته شد درج مینماید    ‎ 

اینک یک برگ اجرائیه کامل آماده شده باید به تعداد لازم تکثیر کرد ... اگر وام گیرنده یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی باشد 3 برگ و برای هر نفر اضافه اعم از بدهکار یا ضامن یا راهن 2 برگ اضافه و برای هر ششدانگ ملک 1 نسخه اضافه لازم است به تعداد مورد نیاز کپی تهیه و سپس اوراق را امضا و مهر دفتر و نیز مهر ویژه "اجرا شود" ممهور نموده و درخواست نامه اجرائیه بانک را نیز مهرو امضا و مهر اجرا شود زده شود...

حالا اجرائیه آماده است لازم است به بدهکار و راهن اخطاریه در سامانه ثبت آنی  صادر گردد ... آقای .... حسب درخواست شماره .... مورخ .... بانک .... اجرائیه نسبت به سند رهنی ..... مورخ ..... این دفتر علیه شما صادر و به اجرای ثبت ارسال گردید مراتب بدینوسیله اخطار و ابلاغ میگردد

اخطاریه ها را پاکت کرده آدرس مندرج در سند را روی آن نوشته پست سفارشی نموده و از قبوض پست سفارشی کپی برای خود تهیه و اصل قبوض را ضمیمه اوراق اجرائیه نمائید (اخطاریه باید در همین روز صدور و تحویل اجرائیه باشد ....

طی نامه ای به اجرای ثبت بدین مضمون ...

ریاست محترم اجرای ثبت اسناد .....

احتراما نظر به درخواست اجرائیه بانک .... به شماره .... مورخ .... که در تاریخ ..... به این دفتر واصل گردیده نسبت به سند رهنی ...... مورخ ..... این دفتر علیه آقای /خانم / شرکت ........ و با رهانت .... بدینوسیله اوراق اجرائیه در ... نسخه (...برگ آ 4)  بانضمام اصل درخواست و قبوض پست سفارشی جمعا در ... برگ تقدیم میگردد ... سردفتر ...

رونوشت : مدیریت محترم بانک .... عطف به درخواست ..... خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ ..... ریال بابت هزینه صدور اجرائیه بحساب ..... واریز گردد

 

نمونه تنظیم اجرائیه در سامانه ثبت آنی :

 

بستانكار :
مقيم :

 

بدهكار : 1-..................................... (راهن) 2- ................................... (مشتري )
محل اقامت : 1- ........................ 2- ........................................................

 

مندرجات سند :

...................

..................

..................

.................

 

 

موضوع لازم اجراء : وصول مبلغ ......................................................ريال بابت اصل طلب
مبلغ ..........................ريال بابت خسارت تاخير لغايت
مبلغ ..........................ريال خسارت روزشمار تا روز وصول و مبلغ ...........................ريال حق الوكاله (نماينده حقوقي ) به اضافه هزينه صدور اجرائيه

 

محل امضاء سردفتر و مهر دفتر خانه و مهر اجرا شود

 

 

 

 

 


آقاي رئيس اجراء با رعايت مقررات قانون و آيين نامه ، اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد . رئيس ---------

 

 

 


آقاي .............................................................................................مامور ابلاغ و اجراء در ابلاغ اجرائيه طبق مقررات اقدام نماييد . رئيس .............................................................................

 

 

 

 

 


امضاء متعهد و تاريخ رويت ................................................................................................................... محل گواهي مامور ....................................................................................

 

 

 
 

 

 

 

 

 


.

 

2011 نحوه صدور اجرائیه - دفتراسناد رسمي 1147 تهران تلفن 88641244. 100 متر پایین تر از میدان ونک ابتدای هجدهم گاندی پلاک 18 تلفن 88641244 نمابر 88641243 ایمیل :info@n1147.com
Powered by Joomla 1.7 Templates