در اجراي تبصره 4 ماده 187 اصلاحي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 31/4/94 و بنا به پيشنهاد سازمان هاي امور مالياتي كشور و ثبت اسناد و املاك كشور، آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، به شرح مواد آتي است:
ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:
الف ـ‌ سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛
ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛
پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛
ت ـ‌ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛
ث ـ‌ درگاه تبادل اطلاعات : درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالياتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهيه و راه اندازی می شود ؛
ج ـ سامانه ماليات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واريز ماليات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالياتی ایجاد می‌شود ؛
چ ـ‌ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود؛
ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.
خ ـ‌گواهی مالياتي: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم كه به صورت الکترونیکي صادر شده و از طريق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال مي گردد؛
د ـ‌ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی؛
ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.
ماده2 - سازمان مالياتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه ماليات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زير را شامل شود:
الف ـ دسترسی تمامی مؤديان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اوليه اطلاعات هويتی طرفین و مورد معامله؛
ب ـ توليد کد رهگيری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ 
پ ـ بازیابی اطلاعات هويتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگيری از طریق دسترسی مؤدی؛
ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ 
ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالياتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ 
چ ـ امكان بازیابی اطلاعات ماليات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و يا دفاتر اسناد رسمی ذيربط؛
ح ـ‌ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی. 
ماده3ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.
الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.
ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.
پ ـ‌ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.
ت ـ‌ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.
ث ـ‌ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.
ج ـ‌ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.
ماده4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.
تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بناي مفيد و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.
ماده 5– تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبكه(سرويس وب) انجام خواهد شد.
ماده 6- کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالياتي و ايجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمي از طريق سامانه ثبت، صرفاً از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذكور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. 
ماده 7- مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، بايد ضمن ايجاد حساب كاربري در درگاه تبادل اطلاعات ، درخواست دریافت گواهی مالياتي را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در اين درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی بايد در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام نماید.
ماده 8- دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد مي نمايد. استعلام در سامانه ثبت، تاييد و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونيکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالياتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دريافت اطلاعات را، به صورت الکترونيکی و ممهور به مهر الکترونيکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید. 
ماده 9- پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه ماليات بررسي و به صورت زير اقدام خواهد شد:
الف ـ‌ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالياتي از طريق خدمات شبكه(سرويس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمي، براي سامانه ثبت ارسال مي شود. در صورتیکه ملک مورد معامله داراي سابقه بدهي مالياتي باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي املاك براي سايـر بدهـي هاي مالياتي موجود نيز قبض مالياتي صادر و اطلاعات آن، براي سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالياتي مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ صدور رسيد مذكور در ماده 8 اين آيين نامه بررسي لازم را به عمل آورده و بدهي مالياتي و مالياتهاي مربوط به مورد معامله را تعيين كند.
ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طريق خدمات شبكه(سرويس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمي، براي سامانه ثبت ارسال مي شود. 
تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد،‌ مگر اينكه بدهي مقرر را بپردازد. 
ماده 10- پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.
ماده 11- در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید: 
الف ـ در مواردي كه پس از پرداخت ماليات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمي باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.
ب ـ در صـــورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید. 
ماده 12- فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید. 
ماده 13- ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمايندگان سازمان ثبت و سازمان مالياتی تعيين شود. 
ماده 14 ـ‌ اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاريخ 17/10/96 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد

صادق آملي لاريجاني