فصل بیست و سوم - تشکیلات و نظام تعاونی کشور

‌ماده 134 - اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌های تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیرتشکیل می‌شود:

1 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.

2 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

3 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

‌ماده 135 - تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - در هر منطقه تعاونی:

1 - انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.

2 - اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌های سه‌گانه.

3 - اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.

4 - سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.

ب - تشکیلات تعاونی مرکزی: [56]

‌1- سازمان مرکزی تعاون

2- سازمان مرکزی تعاون روستایی.

3 - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور.

4- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها.

5 - بانک تعاون کشاورزی ایران.

6 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

7 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.

8 - اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

ماده 136 - شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:

‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.

‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.

‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.

‌- رییس بانک تعاون کشاورزی ایران. [57]

‌- رییس سازمان مرکزی تعاون.[58]

‌- رییس کل بانک رفاه کارگران.

‌- رییس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

‌- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

‌- یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.

تبصره - مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

‌ماده 137 - آیین‌نامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره - رییس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور خواهد بود.[59]

‌ماده 138 - شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی - دادستان کل کشور - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی - سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها (‌پس از‌تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تصریح شده است تشکیل‌می‌شود.

تبصره 1 - شورا برای هر دوره یکساله رییس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.

تبصره 2 - محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به‌مورد اجرا گذارده می‌شود.[60]