فصل هفدهم - شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع[46] و صاحبان مشاغل آزاد

‌ماده 93 - شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

1 - تهیه مواد اولیه مورد نیاز.

2 - ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.

3 - تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.

4 - ایجاد گروه‌های تعمیراتی و نگاهداری.

5 - تحقیق و برنامه‌ریزیهای مشترک.

6 - تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.[47]

‌‌ماده 94 - شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد ویا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد‌کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:[48]

1 - تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبودوضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت‌و فعالیتهای واحدهای عضو.

2 - انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالای مورد نظر.

3 - تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.