فصل چهاردهم - شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌ها

‌ماده 87 - شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات‌شرکت‌های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

1 - تشویق اعضاء به پس‌انداز.

2 - ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.

3 - ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.

4 - تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.

5 - تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.

6 - تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.

7 - خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.

ماده 88 - شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌هایی که سن دانش‌آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل‌می‌شود.

تبصره 1- آیین‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از‌تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به مورد اجراء گذارده می‌شود.

‌تبصره 2 - ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هر گونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل و تقسیم مازاد‌برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور در تبصره 1 این ماده خواهد بود.[44] 

ماده 89 - هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا‌نمایندگی این بانک در محل در نزدیک‌ترین بانک دولتی [45] باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی‌شرکت و دریافت و پرداخت سپرده‌های اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.