فصل سیزدهم - شرکتهای تعاونی اعتبار

ماده 84 - شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و‌امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

1 - باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.

2 - پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.

3 - انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.

ماده 85 - در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌گردد.

‌ماده 86 - شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.