فصل یازدهم - شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان

ماده 79 - شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانواده‌های آنان همچنین برای‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود:

1 - تهیه آب مشروب.

2 - تأمین وسائل توزیع گاز.

3 - تأمین وسائل توزیع برق.

4 - خدمات بهداشتی و درمانی.

5 - تدارک وسائل حمل و نقل.

6 - ایجاد باشگاه‌ها و رستورانها.

7 - تأسیس انواع آموزشگاه‌ها.

‌ماده 80 - در اساسنامه شرکت می‌توان پیش‌بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر عضو در صورت تقاضای او برای‌خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب‌ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.