بخش دوم –

فصل هشتم ـ ارزیابی

ماده۹۸ـ در هر مورد كه مالی معرفی مي‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یك از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفي‌كننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط مي‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مكلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداكثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ مي‌شود.
ماده۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر یك خواهدبود.
ماده۱۰۰ـ در هر مورد كه از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی كند مشروط به اینكه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی مي‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل مي‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض كرده باید حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء كرده و رسید اخذ كند در موردی كه طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ مي‌شود باید در آن میزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید كتباً اعتراض خود را با پیوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی كه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی كه یك‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یك از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید مي‌گردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر كارشناس رسمی یك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به كارشناس اخطار مي‌شود كه اظهارنظر نماید.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی كارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان كار توسط رئیس ثبت محل معین مي‌شود.