فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی كه در مواد ۴۱و ۴۲ این آئین‌نامه مقرر است به عمل مي‌آید و مامور اجراء صورتی كه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و كوی و كوچه و شماره ملك، اگر داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملك.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی كه خانه مسكونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی كه ملك مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری كه در تسهیل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملك متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح مي‌شود كه طرف منازعه كیست و دركجا تحت رسیدگی است.
ماده۸۷ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را یادداشت مي‌نماید و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع مي‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي‌كند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده‌باشد و یا اینكه مجهول‌المالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت مي‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌باشد یا اینكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی كه به ثبت عمومی گذارده شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده مي‌شود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقی است، داده نمي‌شود (هر چند كه انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسی كه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است كه در این صورت باید اشخاص ذینفع تكلیف ادامه بازداشت ملك یا رفع آن را معین كنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون كه در تصرف مالكانه غیر است ولو اینكه متعهدله مدعی مالكیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالكیت آن باشد مادام كه این ادعا به موجب حكم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاكی كه در دفتر املاك به ثبت رسیده و به موجب آن ملك متعهد شناخته مي‌شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت مي‌شود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی كه نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعكس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت كامل نماید.
ماده۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی كه قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را كه مال برای استیفای آن بازداشت شده‌است نقداً تادیه كند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت كتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقی مي‌ماند و متعهد مكلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری مي‌شود:
۱ـ در موردی كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
۲ـ در موردی كه شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه كند مبنی بر اینكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی كه مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه كند.
۵ ـ در صورتی كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملكیت یا وقفیت شده‌باشد.
۶ ـ در موردی كه بر اثر شكایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده‌باشد.
در مورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حكم قطعی از مال رفع بازداشت مي‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موكول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بكند.
تبصره۱ـ در صورتی كه هر یك از موارد مذكور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدكرد.
تبصره۲ـ در صورتی كه مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حكم مستند شخص ثالث تطبیق نكند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث مي‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید.
ماده۹۷ـ متعهدله مي‌تواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی كند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال مي‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید مي‌شود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشكالاتی كه ممكن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه كند و باید كلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را كه از جهت توقیف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملك مجهول قبل‌از پذیرش تقاضاي‌ثبت از جانب متعهد قبول نمي‌شود.