فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید كه وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای كه با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری كند بازداشت مي‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي‌شود اعم از اینكه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینكه دین او حال باشد یا موجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي‌كند كه وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد این نكته در بازداشت نام باید قید شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی كه مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتی كه شخص ثالث منكر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف مي‌شود و متعهدله مي‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی كه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است كه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در این صورت باید وجـوهی كه به تدریج وصول مي‌شود تا استهلاك طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزایای كاركنان ادارات، سازمـانها و مـوسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیكه دارای كسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف مي‌شود.
تبصره ـ توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام مي‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده‌باشد بشرح فوق اقدام مي‌شود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا كارگاه رئیس اداره یا مسئول‌كارگاه و مسئول حسابداری (در موسساتی كه مسئول حسابداری دارد) باید در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نكته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی كه بستانكار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانكی بدهكار را مي‌كند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتي‌المقدور شماره حساب را به نحوی كه اشكالی برای بانك ایجاد نشود، در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.