فصل سوم ـ ابلاغ

ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیكه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم كند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی كه متعهد مقیم آنجا است ارسال مي‌شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال مي‌گردد و در مورد مقیمین در كشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي‌شود كه طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت مي‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شركت پست یا شركت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.
ماده۱۵ـ مامور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یك نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذكر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهی خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یكی از بستگان یا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه كافی باشد ابلاغ مي‌كند؛ مشروط بر اینكه بین متعهد و شخصی كه برگ را دریافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مامور این نكته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف ـ در مورد شركت‌ها اوراق اجرائی به مدیر شركت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ مي‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهی مي‌كند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شركت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداري‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده مي‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي‌شود.
د ـ در صورتی كه نشانی متعهد صندوق پستی باشد یك برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال مي‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
هـ ـ در اسنادی كه اقامتگاه متعهد پست الكترونیك نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی كه از سیستم رایانه استفاده مي‌نمایند از طریق ارسال به پست الكترونیك صورت مي‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
تبصره۱ـ مامور اجرا نباید با كسی كه اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ مي‌شود و یا عملیات اجرائي‌له و علیه او انجام مي‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره۲ـ مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات كسی را كه اجرائیه به او ابلاغ شده و اینكه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای كه به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء كنند.
ماده۱۶ـ در كلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است كه در سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذكر نام خیابان و كوچه و شماره پلاك شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كلیه برگهای اجرائیه ـ اخطاریه‌های اجرائی به محلی كه در سند قید شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارك جهت تشكیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده۱۷ـ متعهد مكلف است دلیل اقامت خود را در محلی كه به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مي‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت كند. به اظهاراتی كه متكی به دلیل كتبی از قبیل سند رسمی كه دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل كشور و كنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از كشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی كه تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك‌ترین محل فقط یك مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی كه متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی مي‌گردد. در صورتی كه ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریك از آنان میسر نگردد یا كسی كه به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممكن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی كه ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذكر وسیله درج در جراید به عمل مي‌آید.
تبصره ـ در صورتی كه متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ مي‌شود.