فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ماده۱۷۳ـ مدیركل ثبت استان مي‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا كارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمي‌كند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تكالیف رئیس ثبت در كلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی كه فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری كنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانك‌ها تشخیص اینكه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب مي‌باشد با بستانكار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمي‌آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهایی كه طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد مي‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن كه در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی مي‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب كند كه حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر مي‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محكمه را تسلیم نكرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده‌كننده.
۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالك از هزینه‌های مشترك.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رای كمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رای مذكور به مودی.
ماده۱۸۲ـ درمواردی كه شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مي‌نماید باید دلیل قطعیت رای مذكور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چك از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چك باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوكپی مصدق چك و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چك‌های صادره از شعب بانكهای ایرانی خارج از كشور در اجرای ثبت تهران به عمل مي‌آید.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقي‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائیه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده۱۸۶ـ دعوی صادركننده چك درمورد مطالبی كه گاهی به عنوان بابت… در متن چك نوشته مي‌شود و همچنین مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمي‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت مي‌باشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادركننده چك بي‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چك از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینكه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضای زیر چك به امضای كسی كه حق صدور چك را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چك (درمورد چك‌های در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضای بستانكار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر مي‌شود.
ماده۱۹۱ـ درمواردیكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر مي‌گردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چك‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چك دارنده چك مي‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸ـ «صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصر۵ ماده۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.»
ماده۱۹۵ـ هر یك از شركت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شركت‌های تعاونی كشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی كشاورزی كه درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدی دارند باید یك نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی كه بانك مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی كه استفاده‌كنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شركت‌های آبیاری كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای كمیسیون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شركت‌های تابع وزارت آب و برق كه قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌كننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یك نسخه از قرارداد یا رای كمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوكپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد مي‌شود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملي‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی كه دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یك نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامه‌ای كه برطبق ماده یادشده تنظیم مي‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شركتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشتركین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی كه بین بانكها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله مي‌گردد در حكم سند رسمی بوده و درصورتیكه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مي‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شركت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مكلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردیكه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث مي‌بایست ملكی را جهت تضمین مراجعت مدیون به كشور معرفی و درصورتیكه ملك در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط كارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام مي‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار مي‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانكار و حقوق اجرایی با فروش ملك مذكور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی كه در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران كه فاقد اجرا مي‌باشد به معاون مدیر كل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول مي‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو مي‌شود.