فصل سیزدهم ـ شكایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شكایات

ماده۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) كه از عملیات اجرائی شكایت داشته باشد مي‌تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم كند و رئیس ثبت مكلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذكر دلیل رای صادر كند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذینفع اگر شكایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شكایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت كامل یا فتوكپی مدارك ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شكایت به نحوی كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت كامل یا فتوكپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت كامل یا فتوكپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا كه مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت كامل یا فتوكپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت كامل یا فتوكپی شكایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت كامل یا فتوكپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی كه مربوط به موضوع شكایت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، مي‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شكایت از عمل اجراء از كسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمي‌شود كه هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرائی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شكایت و رسیدگی در هیات نظارت است.