فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی

ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی كه برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت مي‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را كه برای وصول مناسب بداند اختیار كند.
ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه كه وصول مي‌شود به حساب درآمد عمومی منظور و یك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائیه ارسال مي‌شود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول مي‌شود مگر اینكه مرجعی كه پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول مي‌شود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گیرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام كه رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمي‌گیرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حكم مستثنی است.
ماده۱۶۱ـ در مواردی كه اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگی به اداره تصفیه ارجاع مي‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمي‌گیرد مگر اینكه حكم ورشكستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حق‌الاجرا تعلق مي‌گیرد و همین طور است حق‌الوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا كلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمي‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردی كه تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیكن در مواقعی كه به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موكول به صدور حكم قطعی دادگاه مي‌شود مادام كه عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت مي‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملك كه در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین مي‌شود و نسبت به مواردی كه قیمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر كارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشكسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گیرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی كه محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق مي‌گیرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر كه رای رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی كه مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده۱۶۸ـ مادام كه مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمي‌گیرد.