فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی

ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملك هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملك موردتخلیه ساكن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملك خودداری مي‌نماید.
تبصره۱ـ در محل‌هائی كه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا مي‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حكم سند رسمی است.
تبصره۲ـ در مواردیكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مكلف به تخلیه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملك باشد لیكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاك معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتی از بنا روی زمین مجاور كه متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود كه شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان كرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملك باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتي‌الامكان در همان محل در مكان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم مي‌كند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانكار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اینكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مي‌نماید كه ظرف مدت یك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت كماكان ادامه خواهد یافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كلیه طلب بستانكار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی كه اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیكه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.