فصل دوم ـ صدور اجرائیه

ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل مي‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای كه سند را ثبت كرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده مي‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند.
د ـ در مواردی كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند مراجعه نماید.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم مي‌شود و باید شامل نكات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، كدملی، محل اقامت درخواست‌كننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای كه سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، كدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تكلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی كه اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید كند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانكها و مراجعی كه قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكیل یا مدیر شركت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مداركی كه سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز كه طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه كند.
ماده۴ـ بستانكار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نكات ذیل را بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعی كه قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌كننده و اینكه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یك نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریك از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهیه كرده و موضوعی را كه باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی كه در صدور آن اشكالی نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا كرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء مي‌فرستد و رسید دریافت مي‌كند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز مي‌شود.
(سر دفتر مي‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور كامل تایپ كامپیوتری نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشكالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری كرده و با طرح صریح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكلیف نماید و اداره مذكور مكلف است او را راهنمایی كند و هرگاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی مي‌توان صادر كرد كه در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی كه مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره‌های مذكور فوق رعایت مي‌شود.
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاك یك نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر مي‌شود كه به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال مي‌گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمي‌شود.
ماده۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كار مي‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مكلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده۹ـ در صورتی كه متعهدله فوت كند، هریك از ورثه مي‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بكند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده مي‌شود و تسلیم آن به ورثه موكول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانكار و ذكر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشكستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حكم بدوی ورشكستگی فسخ و این حكم قطعی شود، نیازی به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.