قانون مدني
جلدسوم – درادله اثبات دعوي
مصوب ۱۳مهرماه و۸آبان ماه ۱۳۱۴
ماده ۱۲۵۷ – هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است –
۱ – اقرار
۲ – اسنادكتبي
۳ – شهادت
۴ – امارات
۵ – قسم