باب دوم – درحقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده ۲۹ – ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل راداراباشند –
۱ – مالكيت (اعم ازعين يامنفعت )
۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق به ملك غير.