فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
ماده ۸۹۳ – وراث بعضي به فرض بعضي ازقرابت وبعضي گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصي هستندكه سهم آنان ازتركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستندكه سهم آنهامعين نيست .
ماده ۸۹۵ – سهام معينه كه فرض ناميده مي شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس تركه .
ماده ۸۹۶ – اشخاصي كه به فرض ارث مي برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .
ماده ۸۹۷ – اشخاصي كه گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهاي ابي ياابويني وكلاله امي .
ماده ۸۹۸ – وراث ديگربه غيرازمذكورين دردوماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند.
ماده ۸۹۹ – فرض سه وراث نصف تركه است –
۱)شوهردرصورت نبودن اولادبراي متوفاءاگرچه ازشوهرديگرباشد.
۲)دختراگرفرزندمنحصرباشد.
۳)دخترابويني ياابي تنهادرصورتي كه منحصربه فردباشد.
ماده ۹۰۰ – فرض دووارث ربع تركه است –
ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.
۲)زوجه يازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.
ماده ۹۰۱ – ثمن ،فريضه زوجه يازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ – فرض دووارث دوثلث تركه است –
۱)دودختروبيشتردرصورت نبودن اولادذكور.
۲)دوخواهروبيشترابويني ياابي تنهابانبودن برادر.
ماده ۹۰۳ – فرض دووارث تركه است .
۱)مادرمتوفي درصورتي كه ميت اولادواخواه نداشته باشد.
۲)كلاله امي درصورتي كه بيش ازيكي باشد.
ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس تركه است –
پدرومادروكلاله امي اگرتنهاباشد.
ماده ۹۰۵ – ازتركه ميت هرصاحب فرض حصه خودرامي بردوبقيه به صاحبان قرابت مي رسدواگرصاحب قرابتي درآن طبقه مساوي باصاحب فرض دردرجه نباشدباقي به صاحب فرض ردمي شودمگردرموردزوج وزوجه كه به آنهاردنمي شود ليكن اگربراي متوفي وارثي بغيراززوج نباشدزائدازفريضه به اوردمي شود.