باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است – نسب و سبب
ماده ۸۶۲ – اشخاصي كه بموجب نسب ارث مي برندسه طبقه اند :
۱)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ – وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برندكه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده ۸۶۴ – ازجمله اشخاصي كه بموجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد.
ماده ۸۶۵ – اگر درشخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.
ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است .