قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطوركلي
ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده ۱۸۴ – عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند –
لازم ،جائز،خياري ،منجزومعلق
ماده ۱۸۵ – عقدلازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعينه .
ماده ۱۸۶ – عقدجائزآن است كه هريك ازطرفين بتواندهروقتي بخواهد فسخ كند.
ماده ۱۸۷ – عقدممكن است به يك طرف لازم باشدونسبت بطرف ديگرجائز.
ماده ۱۸۸ – عقدخياري آن است كه براي طرفين يايكي ازآنهايابراي ثالثي اختيارفسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقدمنجزآنست كه تاثيرآن برحسب انشاءموقوف به امر ديگري نباشدوالامعلق خواهدبود.

فصل دوم – درشرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ – براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است –
۱)قصدطرفين ورضاي آنها.
۲)اهليت موضوع .
۳)موضوع معين كه موردمعامله باشد.
۴)مشروعيت جهت معامله .