قانون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی


باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی