مخاطب محترم  

آقای.................................... وکیل    وکالتنامه شماره .............. مورخ ........................... موکل  سند ........................    در تاریخ ....................... طی اقرارنامه شماره ................ این دفتر شما را از انجام مورد وکالت عزل نموده است لذا از انجام مورد وکالت خودداری نموده و اصل وکالتنامه را به این دفتر تحویل نمائید .