مدارک لازم : 

1 - تکمیل فرم (دریافت فرم ) درخواست گواهی امضاء توسط  شخص متقاضی .

3- کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی .

3-و درصورت داشتن وکیل  اصل و کپی وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل .

4- واریز مبلغ 187/500 ریال به حساب 4001057601010615  بانک ملی بنام مرکز تجارت الکترونیک  واریز و اصل فیش را به همراه مدارک ارسال نمایید 

5- پرداخت هزینه صدور گواهی امضاء . 

6- یک عدد توکن جهت ثبت گواهی امضاء الکترونیک  - قابل تهیه از هریک از فروشگاه های سطح شهر  (خرید توکن )

 

حضور شخص متقاضی  و ارائه اصل مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی  الزامی است .

 

گواهی امضاء اشخاص حقوقی (شرکت ها )